Haberler

Satıcının Ödemediği Tapu Harçlarını Alıcı Gider Yazabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki giderler, hasılattan indirim konusu yapılmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ncı maddesinin 6 numaralı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmektedir. Bunun yanında, ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle belgelendirilmesi ve bu belgelerin mükellef adına düzenlenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellef ve Vergi Sorumlusu” başlıklı 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairesini bağlamayacağı hükmü yer almaktadır. Diğer bir değişle kişiler arasında yapılan anlaşmalar vergi kanunlarının üzerinde değildir.
Bu hükümlere göre, şirket adına satın alınan taşınmaz için alıcı şirket tarafından satıcı adına ödenen ve ödeme belgeleri satıcı adına düzenlenen tapu masrafı ve alım satım vergisi tutarlarının safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
Sıkça karşılaşılan bu durumda, alıcı şirketin alış bedelini söz konusu tapu masrafı ve alım satım vergisi kadar artırarak revize etmesi durumunda sorunun çözüleceği düşüncesindeyiz.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Haberler

Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Yönetim sistemi arasındaki farklar nedir?

Toplam kalite, müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. Bir
Haberler

KOBI Teşvik Belgesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun